Επιχορήγηση 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Το πρόγραμμα αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επιχορήγηση 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 47.656.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Εμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Οι ΚΑΔ που ανήκουν στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Συγκεκριμένα, η δράση αφορά:

– 3.000 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) και

– 220 νέες επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής και για να λειτουργήσει ως πιλότος για τη διευρυμένη υλοποίηση της δράσης στις υπόλοιπες περιφέρειες σε μετάβαση της χώρας.

Στη δημοσιευμένη προκήρυξη της δράσης, ως «δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες (άνεργοι πριν από την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι ωφελούμενοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια,

– Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (μετά την 1/1/2022 και υποχρεωτικά πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

– Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

– Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων περιφερειών της πρόσκλησης.

– Να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.

– Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) για τον ομόρρυθμο εταίρο της, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους-μέλη πρώην ανέργους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών όπου ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση, ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης της πρότασης (ορόσημο Α).

2η δόση, ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (ορόσημο Β).

3η δόση, ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (ορόσημο Γ).

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τη 2α Δεκεμβρίου 2022.

kathimerini.gr

 

HAKKIMIZDA

ÇINAR FM, Gümülcine'den yayın yapan Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek dernek ve haber radyosudur.

Daha önce farklı bir isimle çalışan radyo 30 Nisan 2010'da ÇINAR Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla ÇINAR FM olarak yayın hayatına devam etmektedir.

ÇINAR FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından kurulan ÇINAR Derneği'nin büyük fedakârlıklarla ve gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir KAMU hizmetidir. Derneğimize destek vererek sesimizin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe ve Yunanca haber bültenleri, haber ve tartışma programları yanısıra, eğitsel ve kültürel programlar da sunan radyo, bir haber, kültür ve bilgi radyosu olmaya yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Uluslararası müzik de çalan ÇINAR FM, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk ve tek dernek/topluluk ve haber radyosu özelliğini taşımaktadır.

Hep birlikte daha güçlü daha sesli daha dinamik bir Çınar FM için elele. Bu radyo sizin, bu radyo hepimizin...

Çınar FM 91.8
© 2024 Çınar FM 91.8
KÜNYE
Çınar FM 91.8 - Haber radyosu
Sahibi: Çınar Derneği
Genel Sorumlu: Cengiz ÖMER
Yayın ve Reklam Koordinatörü: Necat AHMET
Adres: A. Manesi 5, Komitini 69100, GREECE
Tel: +30 25310 26001
E-posta: cinarfm91.8@gmail.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
CINAR FM 91.8 - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιδιοκτησία: Σύλλογος "Ο Πλάτανος"
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής: Ζενγκίς ΟΜΕΡ
Συντονιστής Προγραμμάτων και Διαφημίσεων: Νετζάτ ΑΧΜΕΤ
Διεύθυνση: Α. Μάνεση 5, Κομοτηνή 69100
Τηλ: +30 25310 26001
Ηλ. Διεύθυνση: cinarfm91.8@gmail.com